De Nieuwbouwmonitor is ontwikkeld door de Geodienst.

De Geodienst is hét ruimtelijk expertise centrum van de RUG. We specialiseren ons in software, analytics en support. Bij ons kun je terecht voor al je Geo en GIS gerelateerde vragen.

Geodienst
rug.nl/geo


De Geodienst is een afdeling van het CIT van de Rijksuniversiteit Groningen

Rijksuniversiteit Groningen

Kies kaart:
kies kaart:

 

Geodienst
rug.nl/geo

Gemaakt door de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen

Rijksuniversiteit Groningen

Nieuwbouwmonitor

Nieuwbouwmonitor

De Nieuwbouwmonitor is een online applicatie die op overzichtelijke wijze inzicht geeft in de gesteldheid van de totale nieuwbouw op nationale en gemeentelijke schaal. De monitor ontsluit basisinformatie over het aantal, type, oppervlakte en bouwduur van zowel panden in aanbouw als opgeleverde woningen per jaar (vanaf 2014).

De Nieuwbouwmonitor is ontwikkeld door de Geodienst, het ruimtelijk expertisecentrum van de Rijksuniversiteit Groningen naar aanleiding van onderzoeksvragen vanuit de faculteit Ruimtelijke wetenschappen. De applicatie op deze website is voor iedereen toegankelijk. In overleg zijn aanvullende data omtrent wijkvernieuwing op buurtniveau, clustering etc. beschikbaar. Indien u gebruik wenst te maken van aanvullende informatie, kunt u hiervoor contact opnemen met de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen.

Voor de monitor is gebruik gemaakt van data uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster. Hierin wordt onder andere de status van de bouw van panden bijgehouden. De monitor geeft de situatie weer zoals deze geregistreerd was in de BAG op 1 januari van het desbetreffende jaar. Op deze manier zijn ontwikkelingen in wijkvernieuwing op gemeentelijke en nationale schaal vanaf 2014 gevisualiseerd. Hoewel de BAG ook gegevens heeft van vóór 1 januari 2014, zijn deze niet altijd betrouwbaar en volledig en daarom zijn deze niet opgenomen in de Nieuwbouwmonitor.

De gegevens van de nieuwbouwmonitor worden elk jaar geheel ververst met de gemeentegrenzen voor dat jaar. Op deze manier zijn de gegevens door de tijd goed met elkaar te vergelijken. Dus ondanks dat de gemeenten Haren, Ten Boer en Groningen pas per 1 januari 2019 zijn samengevoegd worden de gegevens voor alle jaren getoond met de samengevoegde gemeente.

Keuze knoppen

'woningen'

Betreft verblijfsobjecten met woonfunctie.

Dit kunnen woningen zijn, maar ook flatwoningen of appartementen.

'utiliteit'

Betreft verblijfsobjecten met een andere dan een woonfunctie.

Dit kunnen winkels, kantoren, industrieele gebouwen, scholen, gezondheidscentra, etc zijn.

'aantallen'

Geeft de absolute aantallen weer.

Bij woningen betreft het dan aantal wooneenheden.
Bij utiliteit wordt bij aantallen het aan vierkante meters van de desbetreffende functie gegevens.

'percentage'

Geeft de percentuele verdeling of verandering weer.

Geeft het percentage van aantallen, bij woningen, of oppervlakte, bij utiliteit, weer.

'in aanbouw'

Betreft object waarvoor een bouwvergunning is verleend, maar waarvoor nog geen bewoonbaarheidsverklaring is verkregen.

Alle object waarvoor een volledige bouwvergunning is verleend, en die nog niet de status ‘opgeleverd’ hebben gekregen zijn in deze categorie ingedeeld. Dit omvat projecten in verschillende fasen van het bouwproces. (Kantoor)panden die tot wooneenheden worden omgebouwd zijn in deze categorie niet meegenomen.

'opgeleverd'

Betreft objecten die in het afgelopen jaar in gebruik zijn genomen (volgens de BAG).

Alle objecten die in het voorgaande jaar een in gebruik genomen zijn in deze categorie ingedeeld. In de BAG wordt een pand in gebruik genomen na een melding bij het Kadaster. Omdat de monitor de situatie laat zien zoals deze was op 1 januari van het desbetreffende jaar, geldt dat opgeleverde objecten deze status in het voorgaande jaar hebben gekregen.

'bestaand'

Betreft objecten die in op 1 januari in gebruik waren (volgens de BAG).

Alle objecten die in het 1 januari in gebruik zijn, zijn in deze categorie ingedeeld.

Gebruikte omschrijvingen bij woningen

'verdeling van woning naar oppervlakte'

Betreft het gebruiksoppervlakte van wooneenheden in m2.

'verdeling van het aantal wooneenheden per pand'

Betreft het aantal wooneenheden binnen één pand.

Het pandtype specificeert of het een ééngezins- of meergezinswoning betreft. Met een ééngezinswoning wordt geduid op een woning voor één huishouden van één of meerdere personen. Onder meergezinswoningen vallen alle panden waar twee of meer huishoudens van één of meer personen kunnen wonen. Bijvoorbeeld boven- en benedenwoningen of appartementen.

'verdeling van woningen naar bouwduur'

Betreft de totale bouwduur van het pand in maanden.

De bouwduur voor opgeleverde panden is het aantal maanden dat het heeft geduurd vanaf het moment dat een pand aangemeld is tot het moment dat het pand gereed is. Voor panden in aanbouw is de bouwduur het aantal maanden dat de bouw op de peildatum (1 januari van het desbetreffende jaar) al bezig was.

'verdeling van woning naar type'

Betreft het type van het pand.

'verdeling van woningen naar afstand tot pas gebied'

Betreft de afstand van het pand tot een pas gebied.

Afstand in kilometers tot een pas (programma aanpak stikstof) gebied.

'verdeling van woningen naar afstand tot natura 2000 gebied'

Betreft de afstand van het pand tot een natura 2000 gebied.

Afstand in meters tot een natura 2000 gebied.

'verdeling van woning naar ouderdom'

Betreft het ouderdom van het pand in jaren.

Ouderdom in jaren van het pand gerekend vanaf 1 januari van het bijbehorende peiljaar.

Gebruikte omschrijvingen bij utiliteit

'kantooroppervlakte'

Betreft het aantal vierkante meters voor kantoren.

Aantal m2 aan oppervlakte kantoorruimte.

'winkeloppervlakte'

Betreft het aantal vierkante meters voor winkels.

Aantal m2 aan oppervlakte winkelruimte.

'industrieoppervlakte'

Betreft het aantal vierkante meters voor industrie.

Aantal m2 aan oppervlakte industrie.

'oppervlakte naar afstand tot pas gebied'

Betreft de afstand van het pand tot een pas gebied.

Afstand in kilometers tot een pas (programma aanpak stikstof) gebied. Totaal aantal vierkante meters van alle utiliteitstypen.

'oppervlakte naar afstand tot natura 2000'

Betreft de afstand van het pand tot een natura 2000 gebied.

Afstand in meters tot een natura 2000 gebied. Totaal aantal vierkante meters van alle utiliteitstypen.

'oppervlakte naar functie'

Betreft oppervlaktes per utiliteitstype.

Geeft een verdeling van de verschillende utiliteitstypesn.

Contact

Voor vragen over de nieuwbouwmonitor kunt u contact opnemen met de Geodienst: geodienst@rug.nl.

De Geodienst is hét ruimtelijk expertise centrum van de RUG. We specialiseren ons in software, analytics en support. Bij ons kun je terecht voor al je Geo en GIS gerelateerde vragen.

Rijksuniversiteit Groningen
De Geodienst is een afdeling van het CIT van de Rijksuniversiteit Groningen

sluit

Nieuwbouwmonitor

Databestanden

De in de nieuwbouwmonitor gebruikte data kunt u hier downloaden.

Er zijn 6 databestanden met de data per gemeente en jaar. Voor een beschrijving van de databestanden en hun inhoud zie hieronder. De data wordt geleverd in een zipfile met daarin csv bestanden. Het scheidingsteken is een komma.

download

Bestanden

utiliteit_bestaand.csv

Betreft data voor verblijfsobjecten met een andere dan een woonfunctie. Dit kunnen winkels, kantoren, industrieele gebouwen, scholen, gezondheidscentra, etc zijn.

Bevat data voor objecten die in op 1 januari in gebruik waren (volgens de BAG). Alle objecten die in het 1 januari in gebruik zijn, zijn in deze categorie ingedeeld.

utiliteit_opgeleverd.csv

Betreft data voor verblijfsobjecten met een andere dan een woonfunctie. Dit kunnen winkels, kantoren, industrieele gebouwen, scholen, gezondheidscentra, etc zijn.

Bevat data voor objecten die in het afgelopen jaar in gebruik zijn genomen (volgens de BAG). Alle objecten die in het voorgaande jaar een in gebruik genomen zijn in deze categorie ingedeeld. In de BAG wordt een pand in gebruik genomen na een melding bij het Kadaster. Omdat de monitor de situatie laat zien zoals deze was op 1 januari van het desbetreffende jaar, geldt dat opgeleverde objecten deze status in het voorgaande jaar hebben gekregen.

utiliteit_in_aanbouw.csv

Betreft data voor verblijfsobjecten met een andere dan een woonfunctie. Dit kunnen winkels, kantoren, industrieele gebouwen, scholen, gezondheidscentra, etc zijn.

Bevat data voor objecten waarvoor een bouwvergunning is verleend, maar waarvoor nog geen bewoonbaarheidsverklaring is verkregen. Alle object waarvoor een volledige bouwvergunning is verleend, en die nog niet de status ‘opgeleverd’ hebben gekregen zijn in deze categorie ingedeeld. Dit omvat projecten in verschillende fasen van het bouwproces. (Kantoor)panden die tot wooneenheden worden omgebouwd zijn in deze categorie niet meegenomen.

vbo_bestaand.csv

Betreft data voor verblijfsobjecten met woonfunctie. Dit kunnen woningen zijn, maar ook flatwoningen of appartementen.

Bevat data voor objecten die in op 1 januari in gebruik waren (volgens de BAG). Alle objecten die in het 1 januari in gebruik zijn, zijn in deze categorie ingedeeld.

vbo_opgeleverd.csv

Betreft data voor verblijfsobjecten met woonfunctie. Dit kunnen woningen zijn, maar ook flatwoningen of appartementen.

Bevat data voor objecten die in het afgelopen jaar in gebruik zijn genomen (volgens de BAG). Alle objecten die in het voorgaande jaar een in gebruik genomen zijn in deze categorie ingedeeld. In de BAG wordt een pand in gebruik genomen na een melding bij het Kadaster. Omdat de monitor de situatie laat zien zoals deze was op 1 januari van het desbetreffende jaar, geldt dat opgeleverde objecten deze status in het voorgaande jaar hebben gekregen.

vbo_in_aanbouw.csv

Betreft data voor verblijfsobjecten met woonfunctie. Dit kunnen woningen zijn, maar ook flatwoningen of appartementen.

Bevat data voor objecten waarvoor een bouwvergunning is verleend, maar waarvoor nog geen bewoonbaarheidsverklaring is verkregen. Alle object waarvoor een volledige bouwvergunning is verleend, en die nog niet de status ‘opgeleverd’ hebben gekregen zijn in deze categorie ingedeeld. Dit omvat projecten in verschillende fasen van het bouwproces. (Kantoor)panden die tot wooneenheden worden omgebouwd zijn in deze categorie niet meegenomen.

Kolommen in utiliteit bestanden

gm_code

CBS gemeentecode van gemeente waarop de data betrekking heeft.

jaar

Het jaar waarop de data betrekking heeft

status

De status waarover de data gaat. Is onverandelijk per bestand.

opp_xxx

Aantal m2 aan oppervlakte per utiliteitstype

Bijv. opp_onderwijs aantal m2 aan oppervlakte voor VBO's met onderwijsfunctie.

opp_pas_xxx

Totaal aantal vierkante meters van alle utiliteitstypen per afstandklasse tot pasgebied.

Bijv. opp_pas_0_5000 aantal vierkante meters utiliteit tussen de 0 en 5000 meter van een pas gebied.

totaal_opp_xxx

Totaal aantal bestaande vierkante meters utiliteitoppervlakte voor winkel-, industie- en kantooroppervlakte

Kolommen in vbo bestanden

gm_code

CBS gemeentecode van gemeente waarop de data betrekking heeft.

jaar

Het jaar waarop de data betrekking heeft

status

De status waarover de data gaat. Is onverandelijk per bestand.

totaal_aantal_vbo

Totaal aantal bestaande woningen in de gemeente.

aantal_vbo

Aantal woningen dat aan de status voldoet.

vbo_eengezins

Aantal ééngezinswoningen, dit zijn panden met maar één woning

vbo_meergezins_x_x

Aantal wooneenheden in panden met meerdere VBO's.

Bijv. vbo_meergezins_2_10 geeft het aantal woningen aan in panden met tussen de 2 en 10 wooneenheden.

vbo_grootte_klasse_x_x

Aantal wooneenheden per grootteklasse

Bijv. vbo_grootte_klasse_76_100 aantal woningen met tussen de 76 en 100 m2 gebruiksoppervlakte

vbo_hoekhuis

Aantal hoekwoningen

Een hoekwoning is een ééngezinswoning die aan één andere woning grenst, die andere woning grens aan meerdere woningen.

vbo_rijtje

Aantal rijtjeswoningen

Een rijtjeswoning, of tussenwoning, is een ééngezinswoning die aan minimaal twee ééngezinswoningen grenst.

vbo_vrijstaand

Aantal vrijstaande huizen

Een vrijstaande woning grenst aan geen andere VBO. Kan dus wel aan een pand zonder VBO grenzen, bijvoorbeeld een schuur of een garage.

vbo_2_onder_1_kap

Aantal 2-onder-1-kap woningen

Hieronder worden verstaan ééngezinswoningen die aan één andere ééngezinswoning grenst die ook aan maar één woning grenst.

vbo_appartement

Aantal wooneenheden in panden met meerdere woningen, zoals flatwoningen of appartementen.

vbo_bouwduur_x_x

Aantal wooneenheden per bouwduurklasse.

Bijv. vbo_bouwduur_12_17 aantal woningen met een bouwduur tussen de 12 en 17 maanden.

vbo_pas_x_x

Aantal wooneenheden per afstandklasse tot pasgebied.

Bijv. vbo_pas_5001_10000 aantal woningen tussen de 5001 en 10000 meter van een pas gebied.

vbo_ouderdom_x_x

Aantal wooneenheden per ouderdomklasse.

Bijv. vbo_ouderdom_26_50 aantal woningen tussen de 26 en 50 jaar.

woningen sluit

Nieuwbouwmonitor

Nederland
1234 1234 1234 1234 1234

??

    
Totaal aantal woningen

Totaal aantal woningen

Verdeling van woning naar oppervlakte (m2)

Verdeling van het aantal wooneenheden per pand

Verdeling van woningen naar bouwduur in maanden

Verdeling van woningen naar type

Verdeling van woningen naar afstand tot pas gebied

Verdeling van woningen naar afstand tot Natura 2000 gebied

Verdeling van woningen naar ouderdom

Totaal kantooroppervlakte

Totaal kantooroppervlakte

Totaal winkeloppervlakte

Totaal winkeloppervlakte

Totaal industrieoppervlakte

Totaal industrieoppervlakte

Verdeling van utiliteits oppervlakte naar afstand tot pas gebied

Verdeling van utiliteits oppervlakte naar afstand tot Natura 2000 gebied

Verdeling van utiliteits oppervlakte naar functie